ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดทำโครงการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รายวิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยอินโฟกราฟิกและพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41       1,243 total views, no views today

1,243 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิลเกมส์” ครั้งที่ 44

วันที่ 3 มีนาคม 2561 ขบวนพาเหรดของกองทัพนักกีฬาระหว่างคณะ”อินทนิลเกมส์”ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 แต่ละคณะได้เริ่มต้นเดินขบวนตั้งแต่หน้าอาคาร 31 ไปสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแต่ละคณะได้จัดขบวนได้อย่างสวยงาม และความพร้อมเพรียงกันของกีฬาแต่ละสี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวินัย แข่งขัน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างคณะ”อินทนิลเกมส์”ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 ในปีนี้ ครุศาสตร์กวาดทุกรายการกีฬา ในการเเข่งขันกีฬาระหว่างคณะ อินทนิลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ชนะเลิศฟุตบอลชาย ชนะเลิศฟุตซอลชาย ชนะเลิศฟุตซอลหญิง ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศตะกร้อชาย ชนะเลิศตะกร้อหญิง และชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

701 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการสรา้งบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41   903 total views, no views today

903 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การ Dropout ของนักศึกษา 2.การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษษโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 4.การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและขอข้อมูลบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 1,184 total views, no views today

1,184 total views, no views today

ประกาศ

การแสดงนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดการแสดงในรายวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยการแสดงในครั้งนี้ได้ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าชมในครั้งนี้ ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 614 total views, no views today

614 total views, no views today