คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0391/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และผู้ช่วยอาจารย์นิเทศก์ เพื่อนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

1,758 total views, 2 views today