กิจกรรมการนำเสนอวีดีทัศน์การนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี)

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอวีดีทัศน์การนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) ภายใต้กิจกรรมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตร่วมกับโรงเรียนร่วมผลิตและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

2,046 total views, 1 views today