โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) 

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี)  จำนวน 19 สาขาวิชา นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ zoom โดยมีคณะกรรมการแต่หลักสูตรเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1.  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2.  เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ แล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาผลงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6,173 total views, 2 views today