การประชุมคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.แจ้งเพื่อทราบการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2565 โดยองคมนตรี แนวทางการเตรียมรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2565
2.การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
3.แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาคุรุนิพนธ์
4.แนวทางการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
5.แนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
6.แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ค.บ.4ปี)
7.แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
8.แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
9.ปฏิทินการกรอกข้อมูลผู้เข้าศึกษาในระบบ KSP BUNDIT Online สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 1 ) ปีการศึกษา 2565
10.แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ค.บ.5ปี)

6,384 total views, 2 views today