โครงการสัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ซึ่งนักศึกษาจะต้องสร้างองค์ความรู้ของตนเองทั้งภาพงานโรงเรียนและงานครู รวมทั้งผลการได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูออกมาเป็นผลงาน โดยผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาและนำเสนอผลงานในรูปแบบเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

9,782 total views, 1 views today