ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.2-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

254 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*