โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย

1.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยสาขาวิชาพลศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์

2.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนโดยกลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ อ.ปราสาท

3.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเด็กปฐมวัยโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์

*สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

1,458 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*