ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยประเทศบรูไน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัย University Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน เข้ามาฝึกประสบการณ์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. พิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัย University Brunei [อ่านต่อ..]

117 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจาณาผลการเรียน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.พิจารณาผลการเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู   397 total views, 3 views today

397 total views, 3 views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่12 มกราคม พศ.2562 โดยจัดงานวันเด็กใน 3 จุดคือ 1. จุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.จุดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 3.จุดเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนขนม ตุ๊กตาอุปกรณ์การศึกษาจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์และได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมด็องเร็คเพื่อใช้สำหรับแจกในงานวันเด็กในปีนี้ 147 total views, no views today

147 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเป็นประธาน เปิดงาน ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเข่าเหล่านนั้นจะเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้ที่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต และจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดย คณะครุศาสตร์ได้แบ่งการจัดงานวันเด็ก 3 จุดดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย [อ่านต่อ..]

213 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ “โครงการ ICT เพื่อน้อง” (กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี)

วันที่ 11 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่น้องๆโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาสีและมอบของรางวัลให้แก่น้องๆ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มามอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษาและขนมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ..สำหรับกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสีในครั้งนี้น้องๆได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ทั้งการแสดงเล่นเกมและแข่งขันกีฬาบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากน้องๆ คณะครู ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน และที่สำคัญความสุขที่พวกเราครอบครัว ICT ที่ได้ทำกิจกรรมดีๆให้แก่สังคม… ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมทำความดีครับ (กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทาสีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา)     93 total views, 4 views today

93 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและติดตามงานโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและติดตามงานโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 337/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและติดตามงานโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน 3.การเสนอขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ [อ่านต่อ..]

461 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 04.00 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ประจำสาขา เจ้าหน้าที่สาขา สโมสรคณะครุศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีกำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  โดยแบ่งแต่ละสาขาประจำจุด ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ = สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2.ลานเทศบาลเมืองสุรินทร์ =สาขาการประถมศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา [อ่านต่อ..]

481 total views, 5 views today