ประกาศ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4” (สำหรับบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์) ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 391 total views, no views today

391 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาคุรุศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตาจารย์อัมภาพรรณ พงษ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสภาคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระสำคัญดังนี้ 1.การจัดห้องปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยรสชภัฏสุรินทร์ 2.โครงการบริการวิชาการ 3.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) 4.ขอความอนุเคราะห์ประสานคณาจารย์ผู้สอนสนใจเข้าร่วมพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต   1,007 total views, no views today

1,007 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่16-17 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ตรงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนานักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านกีฬา ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการใช้การออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์     1,458 total views, no views today

1,458 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจเอกสารการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 การตรวจเอกสารการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 3 อาคาร 41 ณ ห้องช้างเผือก 528 total views, no views today

528 total views, no views today