ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาความรู้สู่อาชีพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาความรู้สู่อาชีพ โดยมีวิทยากร อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงแรมลานช้าง 468 total views, no views today

468 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงการทดสอบความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.3-ม.6

บริษัท เสริมปัญญา จำกัด จัดโครงการทดสอบความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.3-ม.6 โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าสอบในครั้งนี้ และผลการสอบ ได้ที่ 1 ของจังหวัดสุรินทร์ ในการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์. ของบริษัทเสริมปัญญา ในครั้งนี้ 499 total views, no views today

499 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การรับเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 2.สรุปยอดงบประมาณคณะครุศาสตร์ ปี 2561 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 3.การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร [อ่านต่อ..]

374 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศษสตร์การกีฬา (ระหว่างภาค) ปีการศึกษา 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 706 total views, no views today

706 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดี เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1.การเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 2.การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3.หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู 4.โครงการบริการวิชาการจากรองคณบดีแต่ละฝ่าย   948 total views, no views today

948 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 1.แนวทางการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2561 2.ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิช่าชีพครู 1/2561    1,179 total views, no views today

1,179 total views, no views today