ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3.การแนะนำการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการครูคืนถิ่น วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 4.การร่วมทำกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ปี 2561       [อ่านต่อ..]

944 total views, no views today

ประกาศ