ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2562   โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   107 total views, 2 views today

107 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร4ปี)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร4ปี) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 524 total views, 2 views today

524 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะครุศาสตร์ 2.รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 3.การแก้ไขผลการเรียน 4.(ร่าง)การจัดสรรงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะครุศาสตร์ 5.สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 6.อนุมัติผลการเรียน [อ่านต่อ..]

140 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 2.รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ งวดที่ 1 [อ่านต่อ..]

484 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ “

วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงาน “ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะครุศาสต์ มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ๓ท่าน ๑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ศรีเมืองธน ๓.ดร.เดชกุล มัทวานุกูล เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงให้การยกย่องเชิดชู [อ่านต่อ..]

130 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) โดยวาระสำคัญเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนและรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 140 total views, no views today

140 total views, no views today