ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนะแนว Unicef แบบมีส่วนร่วม ภายไต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนะแนว Unicef แบบมีส่วนร่วม ภายไต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ – เพื่อพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย มีความรู้ [อ่านต่อ..]

151 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL1) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL1) ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมเป็นเกียรติโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง และเพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 112 total views, no views today

112 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

นิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันนี้ (14 ก.พ. 2563) เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณาจารย์ ร่วมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชา จัดโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชา ได้นำเสนอผลงานที่ตนเองได้ออกไปปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาต่าง ๆ [อ่านต่อ..]

120 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักส฿ตรหลายท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 103 total views, no views today

103 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3    150 total [อ่านต่อ..]

150 total views, no views today