..

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์         78 total views, 2 views today

78 total views, 2 views today

ข่าวการอบรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 5

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 437 total views, 1 views today

437 total views, 1 views today

งานวิจัย

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนในการส่งเสริมพัฒนาการและผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ               176 total views, 2 views today

176 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แจ้งปฏิทินการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฉบับแก้ไข)

แจ้งปฏิทินการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฉบับแก้ไข) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวลาจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานราชการ ในการนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม การปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center ชั้น 3 อาคาร 31 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ตามมติที่ประชุม (ฉบับแก้ไข) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่    20-24 กรกฎาคม 2563    ปิดปรับปรุงระบบ เวลา 17.00-24.00 น. ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่    27-28 กรกฎาคม 2563    [อ่านต่อ..]

630 total views, no views today

ข่าวจากงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 254/2563 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 254/2563 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก             108 total views, 1 views today

108 total views, 1 views today

ข่าวจากงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกของพนักงานมหาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกของพนักงานมหาลัย   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก               167 total views, no views today

167 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แจ้งการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 31  โดยปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ชั้น 3 อาคาร 31 เพื่อเตรียมรับการติดตั้ง พร้อมทั้งเชื่อมต่อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายตามโครงการดังกล่าวเข้ากับระบบเดิมของมหาวิทยาลัย  ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้           144 total views, no views today

144 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

๑๓ กรกฎา มหาสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎา มหาสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 104 total views, no views today

104 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบที่ 3 รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบที่ 3 รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวให้แล้วเสร็จในวันที่ 6 – 7 เมษายน 2563 และส่งเอกสารการรายงานตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 งานรับสมัครนักศึกษา 044-041-620 ต่อ 23                                 ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก   [อ่านต่อ..]

122 total views, no views today