ประกาศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 20/2560

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 20/2560 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.การอนุมัติสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2.การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา/อนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 556 total views, no views today

556 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

21 ธันวาคม 2560 ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา   690 total views, no views today

690 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4” (สำหรับบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์) ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 622 total views, no views today

622 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาคุรุศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตาจารย์อัมภาพรรณ พงษ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสภาคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระสำคัญดังนี้ 1.การจัดห้องปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยรสชภัฏสุรินทร์ 2.โครงการบริการวิชาการ 3.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) 4.ขอความอนุเคราะห์ประสานคณาจารย์ผู้สอนสนใจเข้าร่วมพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต   1,187 total views, no views today

1,187 total views, no views today