ประกาศ
ประกาศ

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 The 9th RajamangalaSurin National Conference และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 and The 1st Rajamangala Surin International Conference (9th RSNC & 1st RSIC) “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” “Academic Network Bridge through Research” ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม [อ่านต่อ..]

573 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 3

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 3 ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯให้รู้จักเป้าหมายชีวิตและวางแผนการดำเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงในการทำงานกับผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู 3.เพื่อรับมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1,298 total views, no views today

1,298 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคระครุศาสตร์ เป็นประธานในการปรชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน 435 total views, no views today

435 total views, no views today