ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากร 2 ท่านได้แก่ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างประสบการณ์ให้อาจารย์ นักศึกษา บุลากรที่เข้าร่วมอบรมรู้จัก บทเรียนออนไลน์แบบเปิด [อ่านต่อ..]

2,807 total views, no views today

ประกาศ

ผลการสอบข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสาขาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

1.ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วไปเทศ 3.มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   1,456 total views, no views today

1,456 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย

1.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยสาขาวิชาพลศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ 2.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนโดยกลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ อ.ปราสาท 3.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเด็กปฐมวัยโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ *สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 1,546 total [อ่านต่อ..]

1,546 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดีทุกฝ่ายจัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การส่งเกรดของคณาจารย์ 2.การทำข้อมูลหลักสูตร (ตามแบบฟอร์มขอฝสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 3.แนวฏิบัติการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 4.ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 (1 เมษายน2561) 5.กำหนดวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 [อ่านต่อ..]

2,107 total views, no views today

ข่าวการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์” ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยากรโดย นายชัยวุฒิ พรหมบุตร (มาสเตอร์อึ่ง) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       872 total views, no views today

872 total views, no views today