ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English camp) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 350 คน ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 212 total views, 1 views today

212 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

คอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช้วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย 2.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่าย 4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การประกอบวิชาชีพ โดยมีเข้าร่วมโครงการ  จำนวนทั้งสิ้นกว่า 269 คน  โดยแบ่งเป็นคณาจารย์ [อ่านต่อ..]

213 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English camp) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 300 คน ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,111 total views, no views today

1,111 total views, no views today

ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 528 total views, 1 views today

528 total views, 1 views today

ประกาศ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด d.i.y. ในรายวิชานันทนาการ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด d.i.y. ในรายวิชานันทนาการ ผู้สอนอาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ ให้แก่คณะครุศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 258 total views, no views today

258 total views, no views today

ข่าวจากงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการ่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร     149 total views, no views today

149 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสรา้งอัตลักษณ์บัณฑิต สาขากาประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม” และกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 171 total views, no views today

171 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กำหนดหลักเกณฑ์ การกลั่นกรองกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู็ทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 010/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนั้น **คณะครุศาสตร์จึงขอเชิญชวนบุคลากรร่วมเสนอรายชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดย กำหนดเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำส่งที่ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 41 ชั้น 2 กำหนดหลักเกณฑ์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม      198 total views, [อ่านต่อ..]

198 total views, no views today