ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English camp) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 350 คน ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 361 total views, no views today

361 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช้วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย 2.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่าย 4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การประกอบวิชาชีพ โดยมีเข้าร่วมโครงการ  จำนวนทั้งสิ้นกว่า 269 คน  โดยแบ่งเป็นคณาจารย์ [อ่านต่อ..]

398 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English camp) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 300 คน ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,285 total views, no views today

1,285 total views, no views today

ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 702 total views, no views today

702 total views, no views today

ประกาศ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด d.i.y. ในรายวิชานันทนาการ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด d.i.y. ในรายวิชานันทนาการ ผู้สอนอาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ ให้แก่คณะครุศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 558 total views, 2 views today

558 total views, 2 views today

ข่าวจากงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการ่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร     496 total views, no views today

496 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสรา้งอัตลักษณ์บัณฑิต สาขากาประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม” และกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 353 total views, no views today

353 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กำหนดหลักเกณฑ์ การกลั่นกรองกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู็ทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 010/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนั้น **คณะครุศาสตร์จึงขอเชิญชวนบุคลากรร่วมเสนอรายชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดย กำหนดเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำส่งที่ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 41 ชั้น 2 กำหนดหลักเกณฑ์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม      375 total views, [อ่านต่อ..]

375 total views, no views today