ข่าวจากหน่วยงานภายใน

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. คณาจารย์ คณะครูผู้ประสานงานและรับผิดชอบแต่ละโรงเรียน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กิจกรรม Active Learning กิจกรรมสรุปความตามแนว Active Learning กิจกรรม นิทานหรรษาพัฒนาทักษะการอ่าน  เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ตำบลโคกยาก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 372 total views, no views today

372 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 เมษายน 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กิจกรรม Active Learning กิจกรรมสรุปความตามแนว  Active Learning กิจกรรม นิทานหรรษาพัฒนาทักษาะการอ่าน โดยทีมวิทยากร 1.นางพรพัฒน์ ชินโชติ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยจังหวัดสุรินทร์ 2.นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก วิทยากรแกนนำ สพป.สุรินทร์เขต 1 3.นางสาวปีรฺพฤจิกาล หมายเจริญ วิทยากรแกนนำ สพป.สุรินทร์เขต 1 [อ่านต่อ..]

681 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 21 โรงเรียน 2. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวอย่างชุดประสบการณ์/นวัฒกรรมต้นแบบในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ 3. [อ่านต่อ..]

380 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำบุคลากรเข้าร่วมงานสืบสานประเพณ๊สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 โดยมีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารและผู้สูงอายุ นอกจากนี้คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตำส้มตำโบราณ ก่อเจดีย์ทรายฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ เกิดความรัก ความสามัคคีและได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป   536 total views, no views today

536 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา (Intensive course)

วันที่ 3-4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อากรพัฒนาท้องถิ่น (Intensive course) กลุ่ม A  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 1,484 total views, no views today

1,484 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

สงกรานต์ครุศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน”สงกรานต์ครุศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย” โดยมีกิจกรรมสงฆ์น้ำพระและกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ กิจกรรมอำนวยอรพรปีใหม่ไทย โดยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ รวมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดขึ้น ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   176 total views, no views today

176 total views, no views today