ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา Intensive course (Group AและB)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อากรพัฒนาท้องถิ่น (Intensive course) กลุ่ม A และ B ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 41 163 total views, no views today

163 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา Intensive course (Group AและB)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อากรพัฒนาท้องถิ่น (Intensive course) กลุ่ม A และ B ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 41 287 total views, no views today

287 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา Intensive course (Group B)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อากรพัฒนาท้องถิ่น (Intensive course) กลุ่ม B  โดยแบ่งเป็น 4 ห้อง 1.ชั้น 5 ห้อง 41502 2.ชั้น 6 ห้อง 41602 3.ชั้น 7 ห้อง 41702 4. ชั้น 5 ห้อง 41802 ณ อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

461 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูสร้างความเข้าใจ รู้และทราบถึงการปฎิบัติตนในสถานศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้ สังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน บทบาทหน้าที่ครูและมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 850 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

705 total views, no views today