ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน อ.ดร.ประยงค์ หัถตพรหม เป็นประธานการตรวจประเมิน อ.ดร.ภัทระ อิทระคำแหง กรรมการ อ.ดร.วิจิตร โพธิสาร กรรมการและเลขานุการ นายคงคม สืบสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 274 total views, no views today

274 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม            ประธานการตรวจประเมิน ดร.ศิวพร พยัคฆนันท์                   กรรมการ อ.ปิยะณัฐ ศรีชะตา      [อ่านต่อ..]

94 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

?ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (คณะครุศาสตร์) ? วันเสาร์เวลา 13.00-16.00น. ?และวันอาทิตย์เวลา 09.00-12.00 น. ? เริ่ม 13 กรกฎาคม 2562ถึง 15 กันยายน 2562 ? ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 506 total views, no views today

506 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 185 total views, no views today

185 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม            ประธานการตรวจประเมิน ดร.ศิวพร พยัคฆนันท์                   กรรมการ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ    [อ่านต่อ..]

121 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา อ.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม              ประธานการตรวจประเมิน อ.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์                   กรรมการ อ.ปิยณัฐ ศรีชะตา    [อ่านต่อ..]

231 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมิน อ.ปิยะณัฐ ศรีชะตา กรรมการ อ.ดร.วิจิตร โพธิสาร กรรมการและเลขานุการ นางนันทิยา สุพรรณภพ ผู้ช่วยเลขานุการ 2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดร.เพียงแข ภูผายาง เป็นประธานการตรวจประเมิน รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง กรรมการ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด กรรมการและเลขานุการ [อ่านต่อ..]

172 total views, no views today