ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กรอบรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2) 2.ปฏิทินการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 3.เกณฑ์การประเมินรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 4.โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5.เกณฑ์การรับรองหลักสูตร ค.บ.4ปี) 392 total [อ่านต่อ..]

392 total views, no views today

ข่าวทั่วไป
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 2.การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน 457 total views, no views today

457 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

๑๓ กรกฎา มหาสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎา มหาสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 365 total views, no views today

365 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ประพาน: เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ : กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร : กรรมการและเลขานุการ [อ่านต่อ..]

835 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการตรวจประเมินสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย: เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา : กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ : กรรมการและเลขานุการ 4.นายสุรเดช นวะสิมัยนาม [อ่านต่อ..]

455 total views, no views today