โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ.5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ.5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 19 สาขาวิชา ในรูปแบบออนไลน์ webex

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อชี้แจงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภากำหนดและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไปนั้น

 

 

1,718 total views, 1 views today