การประชุมรายวิชาคุรุนิพนธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมรายวิชาคุรุนิพนธ์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 19 หลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช้างกระ อาคาร 41 และระบบออนไลน์ Zoom

6,250 total views, 2 views today