โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการสอนแบบ Active Learning และได้แนวทางการศึกษาแบบ STEM Education
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้สำรวจปัญหาการศึกษาเชิงลึก ในบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ และในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาร่วมกันระหว่าง โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้ง 25 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และอาจารญืมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2,268 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*