ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์ จำนวน 4 รุ่น ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 โดยมวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 680 total views, no views today

680 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Super Teacher Model 2018

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปืดงาน ประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Super Teacher Model 2018 โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี 2.อ.ณีน์นรา ดีสม 3.อ.ศิริพร เกตุสระน้อย 4.อ.ศิริลักษณ์ วนพร 5.นายคงคม สืบสิทธิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร [อ่านต่อ..]

766 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ลงพื้นที่สัญจร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวร้อนรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ที่ลงพื้นที่สัญจร ณ คณะครุศาสตร์ เพื่อสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีภายในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงความต้องการในการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 2 อาคาร 41     962 total views, no views today

962 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกุล ประธาน ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง    กรรมการ อาจารญอรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการ เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561     674 total views, no views today

674 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีไหว้ครูสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง **สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 3 .2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา** 1,174 total views, no views today

1,174 total views, no views today

ประกาศ

บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงไต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา   783 total views, no views today

783 total views, no views today