ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์ จำนวน 4 รุ่น ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 โดยมวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 616 total views, no views today

616 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Super Teacher Model 2018

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปืดงาน ประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Super Teacher Model 2018 โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี 2.อ.ณีน์นรา ดีสม 3.อ.ศิริพร เกตุสระน้อย 4.อ.ศิริลักษณ์ วนพร 5.นายคงคม สืบสิทธิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร [อ่านต่อ..]

709 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ลงพื้นที่สัญจร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวร้อนรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ที่ลงพื้นที่สัญจร ณ คณะครุศาสตร์ เพื่อสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีภายในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงความต้องการในการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 2 อาคาร 41     902 total views, 1 views today

902 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกุล ประธาน ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง    กรรมการ อาจารญอรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการ เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561     597 total views, 2 views today

597 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

พิธีไหว้ครูสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง **สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 3 .2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา** 1,098 total views, no views today

1,098 total views, no views today

ประกาศ

บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงไต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา   737 total views, 2 views today

737 total views, 2 views today