การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่  28 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
2.การแก้ไขผลการเรียน
3.สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย
4.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งสำเนาหนังสือ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องการดำเนินการ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ” และหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินโครงการ “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”
5.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำนวน 1 เรื่อง เรื่อง การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา

2,096 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*