การประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
2.คำอธิบายรายวิชา
3.การจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
4.เกณฑ์การให้คะแนน

1,823 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*