โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น3 อาคาร41 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ประธานเปิดโครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง ศาสตราจารย์ประจำประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ื
โดยมีวัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนที่ดีเพื่อให้คณาจารย์สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติและข้อเสนอแนะต่างๆในการเสนอขอต่ำแหน่งทางวิชาการ

                               

3,171 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*