โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 180 คน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา ณ ห้องช้างเผือก อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อในหลักสูตร
2.เพื่อเสนอโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและภาพรวมของหลักสูตร
3.เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัววางแผนการเรียนให้เป็นตามเจตนารมย์ของหลักสูตร
4.เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะคณาจารย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
**สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

 

1,655 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*