ข่าวทั่วไป

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-16.30 น. วันแรกของการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์ โดยมีการแยกซ้อมย่อยดังนี้ 1.สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้องประชุมไอยเรศ 2.สาขาการประถมศึกษา ห้องประชุมช้างเผือก 3.สาขาพลศึกษา ชั้น 4 4.สาขาวิทยาศาสตาการกีฬา ชั้น 5 867 total views, 3 views today

867 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

รับรายงานตัวบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-10.00 น. คณะครุศาสตร์รับรายงานตัวบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์ 452 total views, no views today

452 total views, no views today

ประกาศ
..

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา 196 total views, no views today

196 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 2.การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่ 243/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 484 total views, no views today

484 total views, no views today

ประกาศ

ขอเชิญต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ผู้ตรวจราชการประจำเขตราชการที่ 14 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 184 total views, no views today

184 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (สังเกตและมีส่วนร่วม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (สังเกตและมีส่วนร่วม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41 658 total views, no views today

658 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5  โดยมี 10 มห่วิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการองานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา            [อ่านต่อ..]

515 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมเพื่อเตรียมงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559   300 total views, no views today

300 total views, no views today