ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูดีมีคุณธรรม “

สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูดีมีคุณธรรม “ ณ ห้องประชุมไอยเรศ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.กัมพล เจริญรักษ์ โรงเรียนสุขภาวะ จากแนวคิดนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างงดงามยิ่ง ดังปรากฏใน “ทุ่งยาวคำโปรยโมเดล 971 total views, no views today

971 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติญี่ปุ่น-ไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติญี่ปุ่น-ไทย โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ อาคารลานช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรมให่แก่นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2.เพื่อพัฒนาทักษะ Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 4.เพื่อทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้าน [อ่านต่อ..]

816 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

รายงานตัวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับรายงานตัวพร้อมยื่นหนังสือแสดงวามประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนักศึกษาเข้ารับรายงานตัวทั้งสิ้น 404 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 499 total views, no views today

499 total views, no views today