ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ ระบบพิสูจน์ตัวตนเข้าระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

📌 ระบบพิสูจน์ตัวตนเข้าระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดแล้วนะครับ เช็ค USER เข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเองได้ที่ URLhttps://cc.srru.ac.th/authen/ ▶ Administration system of Internet users of Surindra Rajabhat University is launched. To check USER please login Internet system by yourself at URL https://cc.srru.ac.th/authen/ 291 total views, no views today

291 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2560

1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (1002101t) ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 คระครุศาสตร์ 640 total views, no views today

640 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนานำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นเพิ่มเติม)

1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุพัตรา คำสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นเพิ่มเติม) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 430 total views, no views today

430 total views, no views today

ประกาศ

ประกาศ!!!ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username)  และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เพื่อรองรับการดำเนินการตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ตามประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้ นักศึกษาทุกระดับปริญญา ลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยระบุ – ชื่อผู้ใช้ : รหัสประจำตัวนักศึกษา จำนวน 11 หลัก – รหัสผ่าน : รหัสประจำตัวประชาชน จำนวน 13 [อ่านต่อ..]

364 total views, no views today