ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การครบวาระของผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1282/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 2.การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 2 (ปี พ.ศ.2560) 3.หลักสูตรครู [อ่านต่อ..]

2,227 total views, no views today