ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาการประถมศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ 6 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมันตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาการประถมศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ตรงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนานักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านกีฬา ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการใช้การออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์ 818 total views, no views today

818 total views, no views today

No Picture
ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 3 การจัดงานวันเด็ก ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561, การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน, การจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561, โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตระและระดับบัณฑิตศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560, คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการคัดเลือกนักศึกษาหมู่เรียนละ 2 คน เพื่อรับการอบรมเป็นนักศึกษาแกนนำ TO BE [อ่านต่อ..]

228 total views, no views today

ประกาศ

คณะครุศาสตร์อวยพรปีใหม่ 2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 นายคมสัน สุพรรณภพ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคระครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ในนามตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาการฯ สำนักวิจัยฯ สำนักส่งเสริมฯ 526 total views, no views today

526 total views, no views today