หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

 

 

 

 

550 total views, 1 views today